O projekcie

Celem platformy badawczej pt. "Seminarium geohistorii Galicji (1772 - 1918)" jest powołanie interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu naukowców podejmujących badania nad dziejami Galicji, geografią historyczną i historią środowiskową.

W ramach działalności badawczej platformy zostaną zrealizowane następujące aktywności naukowe:

organizacja cyklicznego seminarium z geohistorii Galicji, czyli organizowane co miesiące spotkania członków platformy badawczej i zaproszonych gości, połączone z wykładem zaproszonego gościa (18 spotkań seminaryjnych). Pierwsza część seminarium o tematyce metodologicznej, warsztatowej i źródłoznawczej stanowić będzie wprowadzenie w prace platformy. Kolejne spotkania poświęcone zostaną tematom wiodącym, związanym z aktualnie prowadzonymi badaniami, np. budowa geoportalu Galicji, wykorzystanie katastrów gruntowych do badania przestrzeni fizycznej miast i wsi, analiza wpływu uwarunkowań geograficznych na różne aspekty życia. W pracach platformy udział wezmą naukowcy z Polski, Ukrainy i Austrii oraz innych krajów, specjalizujący się w badaniach nad historią Galicji oraz historią środowiskową, historią klimatu i historią katastrof.

organizacja cyklu wykładów otwartych. Zaplanowano najmniej 4 wykłady otwarte (raz na pół roku). Tematyka wykładów otwartych oscylować będzie wokół następujących problemów: 1. Toponimia wsi galicyjskich; 2. Zniszczenia wojenne jako czynnik kształtujący przestrzeń miejską; 3. Zmiany geopolityczne a przestrzeń społeczna miast i wsi; 4. Przestrzeń fizyczna miast w świetle źródeł katastralnych; 5. Infrastruktura budowlana miast w świetle źródeł katastralnych i inwentarzy ekonomicznych; 6. Rola rzek w życiu społeczno-gospodarczym. Geohistroria wybranej rzeki; 7. Regulacje rzek, budowy wałów przeciwpowodziowych, melioracje i drenowania rolnicze w Galicji.

organizacja międzynarodowej konferencji naukowej - w 2022 r. zaplanowane jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej.

zbudowanie portalu internetowego

przygotowanie publikacji zbiorowej. W ramach działań upowszechniających wyniki badań przygotowanie publikacji w języku angielskim złożonej w wydawnictwie z ministerialnej listy wydawnictw.

Program platformy badawczej koncentrować się będzie na szeroko rozumianej geohistorii, uwarunkowaniach przyrodniczych, społecznych i gospodarczych dziejów Galicji pod kątem zmian w czasie i przestrzeni oraz zbadaniu przenikania się człowieka i świata przyrody nieożywionej i ożywionej. Problematyka platformy koncentrować się będzie na czterech głównych problemach badawczych:

Krajobraz przyrodniczy (naturalny) Galicji. W ramach tego problemu poruszana będzie tematyka przestrzennego zróżnicowania komponentów abiotycznych oraz komponentów biotycznych krajobrazu w układzie południkowym, równoleżnikowym i wraz z wysokością nad poziom morza.

Krajobraz kulturowy Galicji. Trzecim przedmiotem prac platformy będzie analiza krajobrazu kulturowego, czyli wytworów działalności człowieka. Nie zaliczały się one do przyrody, ale wpływały na nią. W XIX w. ziemie zaboru austriackie weszły w epokę industrialną. Przyniosła ona istotne następstwa społeczne i polityczne oraz w życiu codziennym, ale również odcisnęła swoje piętno na krajobrazie przyrodniczym (industrializacja, urbanizacją, zwiększeniem się roli pozaprzyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa, rozwojem sieci komunikacyjnej). Przeniesienie danych opisowych i statystycznych na mapy pozwoli na odtworzenie układu przestrzennego stosunków społeczno-gospodarczych.

Geopoetyka, geohistoria sztuki Galicji. Powyższe problemy, a zwłaszcza zależności między naturą (przyrodą) a kulturą (działalnością człowieka) nie przeszły bez echa w galicyjskiej prasie, literaturze pięknej, publicystyce, dziełach sztuki, edukacji. Pragniemy zwrócić uwagę na relacje między twórczością literacką i artystyczną a przestrzenią geograficzną w kontekście historycznym.