Publikacje i materiały

Artykuł Tomasz Kargol, Początki przemysłu naftowego w Galicji przed okresem autonomii w świetle wybranych polskich tytułów prasowych, "Krakowskie Pismo Kresowe", Tom 15 (2023), s. 39-57

Pobierz plik

Ukazał się dziewiąty  tom rocznika „Galicja. Studia i materiały”, a w nim artykuł Tomasz Kargola "Przydrożne kapliczki jako formy religijności na przykładzie parafii w Szczepanowie w XIX wieku"

Pobierz plik

 

Krzysztof Ostafin, Mateusz Troll, Krzysztof Ślusarek, Anatoliy Smaliychuk, Anna Miklar, Krzysztof Gwosdz, Natalia Kolecka & Dominik Kaim (2023)

Unlocking archival censuses for spatial analysis: An historical dataset of the administrative units of Galicia 1857–1910,

Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, DOI: 10.1080/01615440.2023.2252330

Pobierz plik

Ukazał się drukiem artykuł Tomasz Kargola pt. "Włączenie Krakowa do Austrii w 1846 r. w świetle wybranych tytułów prasy austriackiej i niemieckiej", Historia Slavorum Occidentis
2023, R. 13, nr 3 (38)

Pobierz plik

Ukazal się drukiem artykuł autorstwa dr. Krzysztofa Ostafina i Tomasz Kargola pt. "Geograficzne uwarunkowania procesów modernizacyjnych Galicji w XIX wieku. Szanse czy bariery?" jako cześć publikacji pt. "Procesy modernizacyjne w „Młodszej Europie” z perspektywy interdyscyplinarnej",  redakcja naukowa: Paweł Grata, Jarosław Kinal, Rzeszów 2023 r. 

Pobierz plik

Prezentacja T. Kargol, Źródła historyczne z przełomu XVIII i XIX wieku w badaniach nad geografią religii w Galicji

Pobierz plik

Artykuł "Gminne kasy pożyczkowe w Galicji" ukazał się w pracy pt. "Studia i materiały z historii nowożytnej i najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej", T. 3, redakcja Tomasz Kargol, Witalij Michałowski Студії та матеріали з ранньомодерної та нової історії Центрально-Східної Європи, T. 3, за редакцією Томаша Карґоля та Віталія Михайловського, Kraków-Kijów 2022. W zaborze austriackim od lat 60. XIX w. funkcjonował samorząd gminny. Gminy miało prawo do dysponowania swoim majątkiem, lokowania kapitałów i prowadzenia kas pożyczkowych. Gminne kasy pożyczkowe zaczęły powstawać na bazie spichlerzy gminnych w Galicji w połowie XIX w. Pierwsze kasy zaczęły powstawać w latach 40., 50. i  60. XIX w. W 1868 r. z inicjatywy Wydziału Krajowego zostały wydane przepisy i opublikowane wzory skryptów dłużnych i formularzy oraz statutów. Od tego czasu nastąpił szybki rozwój tych instytucji finansowych. Do 1873 r. w całym kraju powstało już 678 kas. W 1897 r. odnotowano 3427 kas na 6234 gminy, czyli działały one w 54,9% gmin. W 1910 r. statystyki odnotowały 3691 gminnych kas pożyczkowych, czyli działały one w 61% gmin. Pod względem terytorialnym kasy rozwijały się najlepiej w powiatach Dąbrowa, Krosno, Czortków, Husiatyn, Skałat, Tarnopol. Najsłabiej rozwijały  się w powiatach Gródek Jagielloński, Turka, Nowy Targ, Stary Sambor, Cieszanów, Myślenice, Lisko, Dobromil. Celem gminnych kas pożyczkowych było udzielanie taniego kredytu, oprocentowanego na poziomie 6%, dla ludności wiejskiej, a tym samym ograniczenie lichwy. Działalność kas regulowały statutu przyjmowane przez rady gminne, zatwierdzane przez samorząd powiatowy. Kapitał zakładowy kas pochodził z różnych źródeł: ze sprzedaży zboża zgromadzonego wcześniej w gminnych spichlerzach,  lasów i pastwisk oraz obligacji, z odszkodowań na gminne grunty przejęte pod budowę linii kolejowych, z dochodów za zniesienie serwitutów, z funduszów ubogich, z kar pieniężnych, z pozwoleń na organizowanie zabaw tanecznych, zapisów osób prywatnych i dobrowolnych składek.

Pobierz plik

Zamieszczamy spis treści oraz  rozdział poświęcony przestrzni wsi Wokowice, który powstał w ramach prac platformy badawczej "Seminarium Geohistorii Galicji (1772–1918)” Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage Programu Strategicznego
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tekstem powiązane są mapy przygotowane przez dr. Krzysztofa Ostafina z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Pobierz plik Pobierz plik

Prezentacja do wykładu dra Joachima Popka i dra Grzegorza Wrony "Występowanie i różnorodność służebnosci w Galicji zachodniej. Analiza geoprzestrzenna"

Pobierz plik

Prezentacja ilustrująca wykład Tomasz Kargola pt. Źródła do geostorii Galicji w ramach prac platformy badawczej "Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)", wygłoszonego 5 kwietnia 2022 r.

Pobierz plik

Prezentacja poświęcona jest źródłom z zasobu Archiwum Państwowego w Reszowie, które mogą być wykorzystane w badaniach nad historią i geografią w Galicji w XIX w.  

Pobierz plik