Uczestnicy

"Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)" utworzony został przez interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół naukowców podejmujących badania nad dziejami Galicji, geografią historyczną i historią środowiskową.

Pierwszą grupą współpracowników tworzy zespół inicjatorów powołania platformy, obejmujący 6 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym czterech historyków (prof. dr hab. Michał Baczkowski, dr hab. Krzysztof Ślusarek, dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ oraz dr Adam Świątek) oraz dwóch geografów z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej (dr Krzysztof Ostafin, dr Jarosław Działek). Wspomniana grupa naukowców koordynować będzie pracami platformy.

Drugą grupę tworzą stali współpracownicy platformy, którzy potwierdzili swój udział w jej pracach. W tym gronie znaleźli się naukowcy z Polski, Austrii, Ukrainy i Czech, historycy, geografowie i archiwiści. Gremium to obejmuje osób 12 osób: prof. Christoph Augustynowicz (University of Vienna), dr Klemens Kaps (Johanes Kepler University Linz), dr Jindřich Frajer (Palacký University Olomouc), dr Volodymyr Dolinovskyi (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie), dr Roman Masyk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), dr Rostyslav Melnyk (Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" we Lwowie), dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr hab. Izabela Sołjan (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Justyna Liro (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr hab. Grzegorz Zamoyski, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska), dr Joachim Popek (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Anna Miklar (uczestniczka szkoły doktorskiej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ), dr Łukasz Jewuła (III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie).

dr hab. Tomasz Kargol
dr hab. Tomasz Kargol

historyk, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumianą historię społeczno-gospodarczą ziem polskich w XIX i XX w. oraz dzieje zaboru austriackiego (Galicji), ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gospodarczego, wsi, ziemiaństwa, ekonomicznych aspektów I wojny światowej, miast w Galicji oraz źródeł do dziejów Galicji w archiwach i bibliotekach Polski, Austrii i Ukrainy. Na jego dorobek naukowy składa się kilka monografii, kilka krytycznych edycji źródeł oraz kilkadziesiąt artykułów w czasopismach (m.in. "Kwartalnik Historyczny", "Przegląd Historyczny", "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne") i publikacjach zbiorowych. Znajdują się wśród nich publikacje o tematyce galicyjskiej: m.in. monografie Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918, Kraków 2012, Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku, T.: V: Rzymskokatolickie instytucje religijne w miastach Galicji, Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków-Lwów 2020.

tomasz.kargol@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Jarosław Działek
Prof. dr hab. Jarosław Działek

doktor habilitowany w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, adiunkt w Zakładzie Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent geografii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jego zainteresowania badawcze skupiają się na dynamice współczesnych i historycznych zjawisk artystycznych: funkcjonowaniu miejsc artystycznych w obszarach miejskich i pozamiejskich, rozwoju ośrodków artystycznych oraz przebiegu ścieżek migracyjnych artystów. W 2021 roku ukazała się monografia jego autorstwa: "Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych". Ponadto jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji dotyczących m.in. zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce, znaczenia instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego oraz roli wsparcia społecznego w przygotowaniu i reagowaniu na klęski żywiołowe.

dr Krzysztof Ślusarek
dr Krzysztof Ślusarek

doktor habilitowany, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społeczno-gospodarczej XVIII-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów: przemiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich w XVIII-XIX w. (w tym modernizacja społeczności lokalnych); dzieje miast i mieszczaństwa w XIX w.; chłopi, szlachta i ziemiaństwo w przestrzeni społecznej ziem polskich. W ostatnich latach kierował trzeba dużymi projektami badawczymi: "Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815" (NCN, 2012-2015), "Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy" (NPRH, 2012-2015), "Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym (NCN, 2017-2020). Najważniejsze publikacje z ostatnich lat to monografie: Jędrzejów w latach 1795-1918. Portret miasta i jego mieszkańców, Jędrzejów 2014; Gospodarka Galicji 1772-1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy, t. 1-5, Kraków 2015-2016 (współautorstwo i redakcja naukowa t. 1-3); Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, t. 1-48, Kraków 2018-2020 (redakcja naukowa wszystkich tomów, autorstwo tomów 3, 8, 15, 26, 28, 30, współautorstwo tomu 46); Mieszkańcy Jędrzejowa Anno Domini 1886, Kraków 2019; Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku, T. IV: Typologia funkcjonalna miast Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków - Lwów 2020.

Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Prof. dr hab. Michał Baczkowski

Kierownik Zakładu Historii Polski Nowoczesnej UJ, członek Komisji Historii Wojen i Wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komisji Podręcznikowej Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Redakcyjnego Polskiego Słownika Biograficznego.

Zainteresowania badawcze: dzieje militarne Europy XVIII-XX w., ze szczególnym uwzględnieniem monarchii habsburskiej, dzieje społeczno-gospodarcze Galicji 1772-1918, historia Krakowa XVIII-XX w., biografistyka.

Ważniejsze publikacje:

  • W służbie Habsburgów. Polscy ochotnicy w austriackich siłach zbrojnych w latach 1772-1815, Kraków 1998, ss. 143.
  • Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914, Kraków 2003, ss. 462.
  • Wojsko austriackie w Krakowie w latach 1796-1809, Kraków 2007, ss. 164.
  • Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie, Kraków 2009, ss. 146.
  • W cieniu napoleońskich orłów. Rada Municypalna Krakowa 1810-1815, Kraków 2010, ss. 154.
  • "Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje". Ułani galicyjscy 1778-1918, Kraków 2011, ss. 238.
  • Wojna 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, Kraków 2015, ss.101.
  • Galicja a wojsko austriackie 1772-1867, Kraków 2017, ss. 177.
  • Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji 1772-1815. Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku, Tom VI, Kraków-Lwów 2020, ss. 133.
  • Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym, tom IV, X, XII, XVI, XXIII, XXXVI, opracował Michał Baczkowski, Kraków 2018-2010.

dr Krzysztof Ostafin
dr Krzysztof Ostafin

geograf, adiunkt w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się zmianami w krajobrazie wykorzystując różne źródła danych geograficznych jak mapy, plany, zdjęcia lotnicze, satelitarne z wykorzystaniem GIS i prac terenowych. Obszarami jego aktywności są głównie Karpaty i Spitsbergen. W Karpatach przebywa na co dzień, a na Spitsbergenie uczestniczył w dwóch wyprawach badawczych w 2005 i 2016 r. Swoje prace publikował w czasopismach polskich i zagranicznych jak Studia Geohistorica, Polish Cartographical Review, Ambio, Scientific Data, Journal of Maps, Earth System Science Data, Landscape and Urban Planning.

Adam Świątek
Adam Świątek

doktor, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się dziejami Polaków i Rusinów w XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania tożsamości narodowej, ponadto interesuje się historią prasy i biografistyką. Od 2017 r. jest wykonawcą projektu Narodowego Centrum Nauki pt. "Pomiędzy dwoma zjazdami w Pradze. Związki między Słowianami w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1848-1908" (kierownik: prof. Antoni Cetnarowicz). W ramach projektu analizuje problematykę słowiańską w świetle historiografii polskiej i ukraińskiej oraz bada historię Zjazdów Dziennikarzy Słowiańskich w monarchii habsburskiej. W latach 2020-2021 realizował działanie badawcze Miniatura Narodowego Centrum Nauki pt. "»Dziennikarze polscy Rusini« w prasie galicyjskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX w., którego celem było rozpoznanie twórczości polskich dziennikarzy pochodzenia ruskiego w galicyjskiej prasie. Jest redaktorem naczelnym "Krakowskiego Pisma Kresowego", sekretarzem Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, członkiem Polsko-Słowackiej Komisji Historyków PAN oraz Towarzystwa Badaczy i Miłośników Historii XIX Wieku. Jest autorem monografii: Lach serdeczny. Jan Matejko a Rusini (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013) oraz Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji (Kraków: Księgarnia Akademicka 2014). Ta ostatnia dzięki wsparciu NPRH została wydana po angielsku w Kanadzie - Gente Rutheni, natione Poloni. The Ruthenians of the Polish Nationality in Habsburg Galicia, transl. by Guy Russell Torr, preface by Frank E. Sysyn (Edmonton-Toronto-Cracow: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press-Księgarnia Akademicka 2019).